PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Kde lze vystudovat vše o rybách a rybářství?

Tak především by bylo ideální udělat přijímací zkoušky na Střední školu rybářskou a vodohospodářskou v Třeboni a tam už bude mít student více možností.

 

 • Pokud se zájemce nedostane rovnou na maturitní obory, může začít učebním oborem rybář. Podmínkou přijetí je ukončené základní vzdělání, předepsaná zdravotní způsobilost, obvykle se nekonají přijímací zkoušky, ale rozhoduje průměrný prospěch za II. pololetí 8. ročníku ZŠ a I. pololetí 9. ročníku základní školy. Délka denního studia je tři roky. Obor rybář je určen jak pro chlapce, tak i pro dívky. Kromě všeobecných předmětů se vyučují základy ekologie, hydrochemie, rybářství a rybářské technologie, z volitelných předmětů rybníkářství a řízení motorových vozidel. Významnou součástí výuky je pochopitelně odborný výcvik. Absolventi oboru rybář získají střední vzdělání s výučním listem.
 • Poté je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, obor rybářství. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, získané vzdělání je střední s maturitou.

Náplň a tématika studia je zaměřena na:

 • plemenářská práce v chovu ryb
 • chov sladkovodních ryb
 • biologie vodních organismů v  ekosystému volných vod
 • mechanizační prostředky ve vodním hospodářství a rybářství
 • chov akvarijních a okrasných druhů ryb
 • zacházení s odpady
 • preventivní opatření zvyšující rizika ztrát v rybářství

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů se vyučují předměty odborné: vodní stavby, rybářství ve volných vodách, rybářská technologie, biologie, mechanizace v rybářství, nemoci ryb, ochrana životního prostředí.

A jaké profesní uplatnění mají absolventi oborů rybář a rybářství?

 • hospodář rybářských revírů
 • technický pracovník rybářských svazů
 • rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby
 • při výrobě rybářských potřeb
 • ve službách pro rybářství
 • ve zpracování a odbytu rybářské produkce
 • technický pracovník u podniků povodí
 • vodohospodář v podnikové sféře
 • v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti rybářství
 • v obchodních organizacích
 • ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody
 • v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami, včetně čistírenských procesů
 • široký výběr s možností uplatnění u firem zabývajících chovem, lovem, zpracováním a distribucí ryb, zakládáním a údržbou okrasných jezírek
 • uplatnění ve velkochovech akvarijních ryb
 • v zemědělských a lesnických organizacích s chovem ryb

Při nástavbovém studiu mohou studenti získat řidičské oprávnění skupiny B a T, a to v rámci nepovinného předmětu Řízení motorových vozidel.

 • Pro vyšší studium rybářství je možné zůstat v Jižních Čechách, jen bude zapotřebí přesunout se z Třeboně kousek na západ, a to do Českých Budějovic na Fakultu rybářství a ochrany vod na Jihočeské univerzitě. Studium je, mimo jiné, zaměřeno na zpracování ryb a výrobu produktů z rybích surovin, na ochranu území s velkými vodními plochami a na cestovní ruch v rybářství.

Bakalářské studium – oba obory, tedy jak rybářství, tak ochranu vod, lze studovat prezenčně a také formou kombinovaného studia.

Magisterské studium – opět lze ke studiu využít obě dvě již jmenované formy studia.

Doktorské studium – nejlepší studenti získávají značně vysoké stipendium.

Kdo by chtěl studovat v Praze, může se přihlásit na Českou zemědělskou univerzitu, katedra zoologie a rybářství, která má svou tradici již od roku 1994.