PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Rigorózní práce

Rigorózní práce je závěrečná písemná práce, jejíž předání a obhájení je součástí rigorózní zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování získává absolvent titul doktor (RNDr. v přírodních vědách, PhDr. ve společenských vědách, PharmDr. ve farmacii, JUDr. v právních vědách, PaedDr. v učitelství nebo ThDr. v teologii - kromě katolické teologie). Rigorózní zkouška je známá také jako „malý doktorát“.

 

Rozsah rigorózní práce je většinou 70 až 90 stran a obvykle se připravuje v českém jazyce. Pokud je rigorózní práce napsaná v jiném jazyce, musí obsahovat resumé v českém jazyce o délce odpovídající zpravidla 10 % celkového rozsahu práce. Její vypracováním má uchazeč prokázat schopnost osvojovat si nové poznatky a znalosti ve svém vědním oboru na širším základě a samostatně je aplikovat v praxi. Práce nemusí mít nutně vědeckou úroveň.

 

Obhajoba rigorózní práce je součástí vykonání rigorózní zkoušky ve studijním oboru, ve kterém získal student vysokoškolské vzdělání. Rigorózní práce musí být původní a originální. Nesmí jít o upravenou nebo přepracovanou diplomovou nebo jinou postupovou a kvalifikační práci.