PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Disertační práce

 

Úspěšné vypracování a obhájení disertační práce je jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v doktorském studijním programu, a tedy i k získání příslušného akademického titulu (tzv. „velký doktorát“). Studium se tak řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a právě veřejnou obhajobou disertační práce.

 

Disertační práce vyžaduje nové, originální a dosud nepublikované poznatky. Podle českého vysokoškolského zákona musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Úspěšný obhájce či obhájkyně disertační práce v ČR ve všech oblastech, pokud splní i ostatní podmínky, získává právo užívat titul doktor (Ph.D.).

 

Disertační práce by měla být rozsáhlejší a vědecky hodnotnější než práce rigorózní. Zpravidla je výsledkem řešení konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Standardní rozsah disertační práce je zpravidla minimálně 120 normostran (bez příloh) a práce by neměla přesáhnout 250 normostran (což platí většinou pro oblast sociálních věd). V jiných případech je vyžadován minimální rozsah disertační práce alespoň 150 stran, což je uváděno např. pro oblast práva. V jiných případech (např. technické obory nebo lékařství) nemusí být minimální rozsah explicitně stanoven, případně je jako minimální uváděn rozsah menší než u předchozích oborů. Konkrétní podmínky vypracování disertační práce si každá vysoká škola univerzitního typu stanoví sama.