PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajův souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ( "Zákon") 

 

 

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochrannou v maximální možné míře. 

 

  

  

 

 

Osobní údaje které zpracováváme:

 

Osobní údaje nejsou jen jméno, příjmení, datum narození ale i jakékoliv informace a charakteristiky na základě kterých lze určit fyzickou osobu.

 

Zpracovává vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení

 

Kontaktní údaje: emailová adresa a telefonní číslo (nepovinné údaje)

 

 

 

Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje:

 

Osobní údaje, které jste nám poskytli zpracovává na účel využívání, uplatňování reklamací,, komunikaci s vámi, osobní údaje zpracovávány na základě podpisu tohoto souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. 

 

 

 

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování nebo pokud to předpokládají zákony, obchodní a daňové archivační povinnosti nebo pokud je to povoleno např. pro účely zajištění důkazního materiálu. Po zániku účelu zpracování nebo po uplynutí zákonem předepsané lhůty se vaše osobní údaje standardně smažou v souladu s právními předpisy nebo se omezí jejich zpracování, Zpracování osobních údajů pro splnění zákonné povinnosti např. splnění zákonných archivačních lhůt vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) Zákona a zajištění důkazního materiálu vyplývá z § 13 odst. 1 písm. f) Zákona.

 

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

 

 

Zatímco budou vaše osobní údaje sdílené?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v maximální míře interně v rámci

 

Osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

 

 

 

práva

 

Jako "dotyčná osoba" máte podle Zákona následující práva:

 

právo na přístup k osobním údajům (§ 21 Zákona),

právo na opravu (§ 22 Zákona),

právo na vymazání (§ 23 Zákona),

právo na omezení zpracování (§ 24 Zákona),

právo na přenositelnost údajů (§ 26 Zákona),

právo namítat zpracování (§ 27 Zákona),

právo odvolat souhlas (§ 14 odst. 3 Zákona),

právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 12 820 07, Bratislava 27) jestliže se domienate, že zpracovávaných vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

 

 

 

Způsob uplatňování práv

 

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu elektronicky na emailovou adresu info@podklady.sk nebo osobním podáním žádosti v sídle společnosti.

 

Při žádostech zejména o přístup a přenos vašich osobních údajů jsme povinný ověřit vaši totožnost a to nahlédnutím dokladu totožnosti s fotografií. Z tohoto důvodu je takové žádosti lze podávat pouze osobně v sídle společnosti.

 

Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odppovedať bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech je lhůta prodloužena o další dva měsíce.