PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Semestrální práce

 

Semestrální (někdy také zápočtová) práce je typ školní písemné práce, která se připravuje na vysoké škole. Její rozsah je obvykle 10-20 normostran. Povinnými součástmi semestrální práce jsou titulní list, úvod, jádro a závěr. Semestrální práce slouží k prokázání znalostí studenta získaných během semestru a je podmínkou k jeho úspěšnému absolvování.

 

Struktura semestrální práce:

  • Titulní list
  • Obsah
  • Úvod – obsahuje odůvodnění výběru tématu, konkrétní definici tématu, přehled o tom, co již bylo k danému tématu vypracováno v odborné literatuře, cíl práce, strukturu práce a zdůvodnění jejího členění.
  • Jádro – práci členíme na kapitoly a podkapitoly označené arabskými číslicemi. Každá kapitola zpravidla začíná na nové straně a její název je od názvu podkapitoly odlišen jiným typem písma.
  • Závěr - představuje shrnutí výsledků a zjištění práce.
  • Seznam použité literatury - řazený abecedně podle příjmení autorů.
  • Přílohy – zpravidla nejsou povinné, závisejí na charakteru práce