PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi v tvorbě odborných podkladů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech, přičemž nabízíme možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta - žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. přidělíme autora, který váží individuální požadavky klienta a zašlu cenovou nabídku.

Bakalářská práce

 

 

Bakalářská práce je závěrečná vědecko-kvalifikační písemná práce bakalářského studijního programu. Její obhajoba je součástí státní zkoušky. Rozsah bakalářské práce na Slovensku je zpravidla v rozmezí 25-50 normostran. Student vypracováním bakalářské práci prokazuje schopnosti shromáždit znalosti, zpracovávat informace a pochopit problematice v daném vědním oboru. Představuje nejjednodušší druh závěrečné práce. Obvykle se jedná o kompilaci práci uvádějící přehled odborné literatury. Bakalářská práce je zpravidla první závěrečnou prací, kterou student připravuje a v průběhu jejího přípravy a obhajoby se má naučit jasně a stručně prezentovat svůj výzkum písemnou i ústní formou.

 

Bakalářská práce je obvykle připravována v slovenském jazyce, avšak po souhlasu vysoké školy může být připravena i v jiném jazyce. Vypracování práce obvykle trvá několik měsíců. V průběhu psaní práce by měl se studentem vést konzultace a průběžně číst připravované části textu, při čemž by měl studenta upozornit na případné nedostatky. Školitel by měl být schopen odhalit případné plagiátorství. Před obhajobou se práce dostává do rukou oponenta, jehož úkolem je zhodnotit formální a obsahovou stránku práce, mezi jinými i fakt, zda práce splnila své cíle. Oponent je obvykle odborník na problematiku, kterou se práce zabývá. Práci však zároveň hodnotí školitel, jehož úkolem je zhodnotit schopnost samostatné práce studenta a práce se zdroji. Ústní část obhajoby má zpravidla formu promítané obrazové prezentace.