PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Bakalářská práce

 

 

Bakalářská práce je závěrečná vědecko-kvalifikační písemná práce bakalářského studijního programu. Její obhajoba je součástí státní zkoušky. Rozsah bakalářské práce v Česku je zpravidla v rozmezí 25-50 normostran. Student vypracováním bakalářské práci prokazuje schopnosti shromáždit znalosti, zpracovávat informace a pochopit problematiku v daném vědním oboru. Obvykle se jedná o kompilaci prací uvádějící přehled odborné literatury. Bakalářská práce je zpravidla první závěrečnou prací, kterou student připravuje, a v průběhu její přípravy a obhajoby se má naučit jasně a stručně prezentovat svůj výzkum písemnou i ústní formou.

 

Bakalářská práce je obvykle připravována v českém jazyce, avšak po souhlasu vysoké školy může být napsána i v jiném jazyce. Vypracování práce obvykle trvá několik měsíců. V průběhu psaní práce by měl vedoucí práce vést se studentem konzultace a průběžně číst připravované části textu, přičemž by měl studenta upozornit na případné nedostatky. Školitel by měl být schopen také odhalit případné plagiátorství nebo varovat před pasážemi, které by v tomto ohledu mohly být problematické. Před obhajobou se práce dostává do rukou oponenta, jehož úkolem je zhodnotit formální a obsahovou stránku práce, mezi jinými i fakt, zda práce splnila své cíle. Oponent je obvykle odborník na problematiku, kterou se práce zabývá. Práci však zároveň hodnotí školitel, jehož úkolem je zhodnotit schopnost samostatné práce studenta a práce se zdroji. Ústní část obhajoby má často formu promítané obrazové prezentace.