PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Seminární práce

 

 

Seminární práce je typ školní písemné práce, která se píše na střední nebo vysoké škole. Její rozsah není určen žádnými normami a závisí na požadavcích pedagoga, který práci studentům zadává. Na střední škole jsou často seminární práce vypracovávány v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ), na vysokých školách v rámci studentské vědecké činnosti (SVS nebo SVOČ). Práce má obvykle charakter rešerše resp. referátu.

 

K prvním činnostem při tvorbě seminární práce patří stanovení cíle, kterého má práce dosáhnout za podmínky dodržení přiděleného tématu. Součástí seminární práce jsou titulní list, obsah, úvod, jádro, závěr a seznam použité literatury. Úvod a závěr se zpravidla tvoří až po vypracování obsahového jádra práce. Variabilními náležitostmi v případě seminární práce jsou celkový počet stran a množství použité literatury nebo jiných zdrojů.

 

Část textu seminární práce, jejímž autorem je jiná osoba než autor práce, musí být označena v souladu s normou ČSN ISO 690. Přehled zdrojů použitých v práci se uvádí formou seznamu literatury a zdrojů ve specifické sekci.