PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Diplomová práce

 

 

Diplomová práce je závěrečná práce na druhém stupni vysokoškolského studia (magisterském, inženýrském či jiném). Představuje rozsáhlejší odbornou práci, jejíž vypracování a obhajoba je pro studenta jednou z podmínek získání akademického titulu. Práce by měla přinášet nové poznatky a v daném oboru být přínosem.

 

V Česku je její obhajoba jedním z předpokladů pro ukončení magisterského i inženýrského resp. doktorského studia v případě medicíny a veterinárního lékařství. Tvoří součást státní závěrečné zkoušky. Účelem vypracování diplomové práce je ověření zvládnutí odborných teoretických i praktických znalostí, odborné terminologie, použití vědeckých metod při řešení problémů daného vědního oboru. Školitel diplomové práce se podílí pouze metodicky, přičemž se se studentem setkává při konzultacích v průběhu přípravy práce. Školitel by měl také dohlížet na korektnost její přípravy, číst jednotlivé kapitoly ještě před jejím předáním a upozorňovat studenta na její nedostatky. Mezi jiným by měl upozornit studenta i na riziko případného plagiátorství.

 

Na rozdíl od bakalářské práce se diplomová práce liší větším rozsahem a větší kvalitou zpracování zkoumaného tématu. Zpravidla je vypracovávána písemně a předává se ve vytištěné formě ve dvou či více exemplářích. Rozsah diplomové práce je ve většině případů kolem 50-80 normostran. Dodatečný materiál, který není vhodné umístit přímo do textu, např. rozsáhlé tabulky, mapy ilustrace nebo zvláštní materiály jako manuály technických zařízení nebo programů, či dodatečnou literaturu lze připojit do přílohy k práci.