PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.08.2022. 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro smluvní strany všech smluv o dílo uzavřených prostřednictvím nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací stránky www.podklady24.cz mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dílo. Nepřijetím platných VOP, či jejich akceptováním s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy o dílo.
 2. Smlouva o dílo se stává platnou a účinnou:
 1. a) potvrzením (akceptací) nezávazné elektronické objednávky objednavatele zhotovitelem v souladu s článkem II. bod 4. VOP, nebo
 2. b) podepsáním písemného vyhotovení smlouvy o dílo,

a zároveň

 1. c) připsáním úhrady předem dohodnuté ceny díla nebo části ceny díla (splátky podle dohodnutého splátkového systému) objednatelem na bankovní účet zhotovitele uvedený v potvrzení nezávazné elektronické objednávky nebo v písemném vyhotovení smlouvy o dílo, nebo
 2. d) úhradou dohodnuté ceny díla nebo části ceny díla objednatelem zhotoviteli v hotovosti v souladu s příslušnými právními předpisy,

na základě čehož vzniká závazná objednávka (dále jen "Závazná objednávka") (dále jen "Smlouva o dílo").

 1. Objednatelem se pro účely Smlouvy o dílo rozumí fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo dlouhodobě pobývá na území České republiky, která vyplní nezávaznou objednávku na webové stránce www.podklady24.cz a zároveň uhradí dohodnutou cenu díla nebo části ceny díla (splátku) a má zájem použít dílo výhradně na území České republiky.
 2. Zhotovitelem se pro účely Smlouvy o dílo rozumí obchodní společnost Rivermedia LTD
 3. Zhotovitel je zároveň provozovatelem webových stránek www.podklady24.cz.
 4. Objednatel bere na vědomí, že služby zhotovitele jsou poskytovány výhradně na a pro území České republiky a za účelem užití díla výhradně na území České republiky, případně v rámci institucí majících sídlo na území České republiky. Z toho důvodu objednatel prohlašuje, že je občanem České republiky a dodané dílo využije výhradně na území České republiky, případně v rámci institucí majících sídlo na území České republiky.
 1. Dílo
 1. Dílem je:
 1. a) poskytování poradenství při vyhledávání informací a zpracovávání informací, které slouží jako podklady k provedení odborných středoškolských, VOŠ, vysokoškolských a postgraduálních prací, PR článků, prezentací a jiných zadání nacházejících na území České republiky.
 2. b) poskytování poradenství v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerší, při tvorbě dotazníků.
 3. c) poskytnutí systematicky členěné soustavy podkladů - odborných textů v elektronické podobě, určených pro další zpracování a studijní účely, zejména jako podklady nebo náměty, v souladu se Závaznou objednávkou.

Dílo je považováno za dílo na objednávku. Zhotovitel uděluje souhlas k jeho použití výhradně objednateli. Objednatel není oprávněn dílo předat, prodat nebo umožnit jeho použití třetí osobě, zejména mimo území České republiky.

Dílo dodané zhotovitelem objednateli není samostatně možné použít ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky, včetně interních předpisů veřejnoprávních instituci v rámci užití na území České republiky a je jen podkladem pro další zpracování a použití objednatelem, a je určeno k osobnímu užití objednatelem.

Zhotovitel výslovně informuje objednatele a objednatel souhlasí a zavazuje se, že podklady, které jsou mu dodávány ve formě díla, nesmí být prezentovány bez dalšího zpracování jako objednavatelovo vlastní dílo. Uvedeným jednáním by objednatel porušoval své povinnosti, které mu plynou z obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky a / nebo interních předpisů českých veřejnoprávních a jiných instituci a těchto všeobecných obchodních podmínek. Zhotovitel dodává požadované dílo objednateli z důvodu získání více informací k požadované tématu za účelem prohloubení znalostí a schopností objednatele v konkrétní problematice.

 1. Služby poskytované zhotovitelem jsou nabízeny výlučně pro objednatele k užití na území České republiky a pro občany České republiky a/nebo osoby s trvalým pobytem na území České republiky, přičemž dílo je zhotovitelem vytvořeno za účelem jeho užití pouze na území České republiky, což objednatel uzavřením Smlouvy o dílo bere na vědomí, výslovně s tím souhlasí a zavazuje se, že jej nepoužije jiným způsobem. Nezávazná objednávka je návrhem Smlouvy o dílo. Za nezávaznou objednávku se považuje vyplnění vzorové elektronické objednávky prostřednictvím internetových stránek www.podklady24.cz a její elektronické potvrzení a odeslání zhotoviteli. E-mailová adresa objednavatele je adresa uvedená v nezávazné objednávce.
 2. Zhotovitel je povinen začít provádět dílo na vlastní náklady po dni účinnosti Smlouvy o dílo v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo.
 3. Nejpozději do 24 hodin po přijetí nezávazné objednávky se zhotovitel, nebo třetí osoba (autor) pověřená zhotovitelem v souladu s bodem 8. tohoto článku VOP zkontaktuje s objednatelem, ověří objednávku, zjistí individuální požadavky objednatele na dílo a instrukce objednatele, potvrdí termín dodání díla, příp. harmonogram dodání jednotlivých částí díla v závislosti na rozsahu a obtížnosti provedení díla a zašle mu cenovou nabídku díla a informace ohledně způsobu úhrady. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré údaje, informace, náměty, stanoviska tak, aby smluvní strany mohly co nejpřesněji určit obsah Závazné objednávky. Dále objednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady k dílu, které si přeje k jeho provedení použít.  V případě souhlasu objednatele zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele, zhotovitel potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednatele nezávaznou objednávku. Potvrzením nezávazné objednávky a zároveň připsáním úhrady dohodnuté ceny díla nebo části díla (splátky) dle potvrzené cenové nabídky objednatelem na bankovní účet zhotovitele nebo platbou v hotovosti, se Smlouva o dílo považuje za uzavřenou, platnou a účinnou.
 4. Objednatel je povinen za účelem provedení díla v souladu se Závaznou objednávkou poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel je zejména oprávněn pokládat objednateli jakékoliv dotazy za účelem vyjasnění vlastností díla stanovených v Závazné objednávce či připomínky k nim, přičemž objednatel je povinen zhotoviteli na tyto připomínky a dotazy bez zbytečného odkladu poskytnout dostatečnou odpověď. Nesplnění povinností objednatele dle tohoto článku představuje důvod k odstoupení od Smlouvy o dílo ve smyslu čl. II.11. VOP.
 5. Zhotovitel je dále oprávněn navrhovat doplnění či pozměnění Závazné objednávky/Smlouvy o dílo tak, aby bylo dosaženo účelu Závazné objednávky Smlouvy o dílo a dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě. Součástí návrhu je i změna výše ceny díla či způsobu její úhrady. Přijetím návrhu zhotovitele ze strany objednatele dochází ke změně Závazné objednávky.

Objednatel tímto výslovně bere na vědomí, že je v plné míře odpovědný za následky mu vzniklé v důsledku porušení výše stanovených podmínek použití díla, zejména pak v případě, že použije dílo veřejně, jako své vlastní či mimo území České republiky a v případě použití díla v rozporu se Smlouvou o dílo a těmito VOP uhradí zhotoviteli veškerou případnou škodu.

 1. Objednatel má právo stornovat nezávaznou objednávku bez poplatku, a to nejpozději do okamžiku odeslání elektronického potvrzení nezávazné objednávky objednavatele ze strany zhotovitele.
 2.  V případě stornování nezávazné objednávky objednatelem po odeslání potvrzení ze strany zhotovitele, z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, avšak ještě před úhradou dohodnuté ceny díla nebo části díla dle potvrzené cenové nabídky objednatelem, uhradí objednatel na bankovní účet zhotovitele poplatek ve výši 3000, -Kč, za stornování Závazné objednávky a náklady s tím související.
 3. Objednatel je oprávněn stornovat Závaznou objednávku, resp. odstoupit od Smlouvy o dílo z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu. V případě stornování Závazné objednávky objednatelem, resp. v případě odstoupení od Smlouvy o dílo, z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá nebo z jakéhokoliv důvodu nebo bezdůvodně ze strany objednatele, uhradí objednatel na bankovní účet zhotovitele poměrnou část ceny díla, tedy cenu, která připadá na práce již provedené, případně práce dodané podle harmonogramu uvedeného v bodě 4 tohoto článku VOP, vynaložené náklady zhotovitele a poplatek ve výši 3000,- Kč. V případě, že část ceny díla byla objednatelem uhrazena před takovým odstoupením od Smlouvy o dílo, bude pohledávka objednatele k jejímu vrácení započtena proti pohledávce zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla a poplatku. Po provedení díla či jeho součásti v rozsahu alespoň 2/3 již není objednatel oprávněn od Závazné objednávky odstoupit vyjma z důvodů stanovených právními předpisy.
 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu za tímto účelem objednatel poskytne.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyhotovování díla resp. odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud objednatel svým neopodstatněným přístupem oddaluje zhotovení díla v dohodnutém termínu. Stejně má zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy o dílo, v případě, že mu objednatel neposkytne veškerou potřebnou součinnost, a to zejména s ohledem na typ díla, rozsah díla nebo termín dodání. Pro vyloučení pochybností se za porušení povinnosti poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost považuje také nepřiměřeně opožděné poskytnutí požadovaných informací zhotoviteli, stejně tak i opožděné uhrazení sjednané ceny za dílo nebo její části. Zhotovitel je před odstoupením od Smlouvy o dílo dle tohoto bodu oprávněn navrhnout objednateli zvýšení ceny díla či způsobu její úhrady. Potvrzením návrhu zhotovitele dle předchozí věty ze strany objednatele se závazně mění cena díla a případně další sjednané podmínky. V případě odstoupení zhotovitele od Smlouvy o dílo z důvodů uvedených v tomto bodě, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit částku připadající na provedenou práci podle Smlouvy o dílo a vzniklé náklady.
 6. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo kdykoliv z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu, avšak v tom případě je povinen objednateli vrátit již uhrazenou cenu části díla, která odpovídá nepředané části díla.
 7. Objednávka, její potvrzení, stornování, jakož i ostatní korespondence a komunikace mezi smluvními stranami probíhá výhradně elektronickou poštou (e-mailem), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ze strany zhotovitele bude komunikace vedena výhradně prostřednictvím emailové adresy [info@podklady.cz].
 8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (autora), přičemž však odpovídá za provedení díla jakoby ho vyhotovil sám. V případě pověření provedením díla třetí osobou, uvede zhotovitel objednateli její e-mailovou adresu v potvrzení nezávazné objednávky za účelem jejich vzájemné komunikace týkající se obsahové stránky díla, případného důvodného připomínkování, doplňování a pozměňování díla objednatelem během vyhotovování díla (ale v takovém rozsahu, aby nebyl ohrožen termín dodání díla). Třetí osoba komunikuje s objednatelem prostřednictvím e-mailů. E-mailové zprávy zasílané mezi třetí osobou a objednavatelem jsou v zájmu dodržení úrovně kvality díla kontrolovány zhotovitelem, s čím objednatel souhlasí. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč v případě, pokud se pokusí prostřednictvím přímé komunikace s třetí osobou obejít zhotovitele, zejména dojednat s takovou osobu vypracování díla namísto zhotovitele, a to v souvislosti s nezávaznou objednávkou, Závaznou objednávkou, resp. Smlouvou o dílo nebo jakoukoliv jinou, byť nepotvrzenou a pouze potenciální objednávkou.
 9. Zhotovitel uděluje Objednateli neomezenou výhradní licenci k dílu a jakékoliv jeho části, ke které vzniklo autorské právo. Licence je poskytována k užití díla všemi známými způsoby na území České republiky a bez omezení časového, technologického, množstevního rozsahu a účelu, avšak vždy v souladu s těmito VOP. Objednatel je oprávněn užít dílo v původní, upravené, zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Zhotovitel není oprávněn dílo sám použít ani udělit souhlas k jeho použití jinému.
 10. Dílo se považuje za předané zhotovitelem objednateli jeho odesláním elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou v Závazné objednávce v elektronické podobě, a to ve formátu Microsoft Word (* .DOC) nebo Adobe Acrobat (* .PDF), nebo v jiném dohodnutém formátu. V případě požadavku na provedení díla ve formátech (* .RTF, * .TXT, apod.) Zhotovitel nemůže garantovat dodržení požadovaných formálních vlastností díla. Pokud není dohodnuto jinak, dílo bude předáno ve formátu: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zdroje informací budou uváděny v souladu s aktuálními citačními normami ČSN. 
 11. Pokud se objednatel po předání díla rozhodne upravit, změnit nebo nějakým jiným způsobem pozměnit dílo mimo rozsah Závazné objednávky vytvořené před úhradou první splátky ceny díla, jde o novou objednávku. 

III. Cena díla 

 1. Cena díla uvedená v ceníku na internetových stránkách www.podklady24.cz není pro strany závazná a má pouze orientační charakter. Cenu díla navrhuje zhotovitel na základě informací a podkladů zaslaných objednatelem před uzavřením Závazné objednávky a určuje se výhradně dohodou stran pro každý případ zvlášť s přihlédnutím k povaze, druhu, zvláštní charakteristice díla, termínu zhotovení a předání díla, časové náročnosti, náročnosti zhotovení a obsahové úrovně díla a jiným faktorům a okolnostem ovlivňujícím a podmiňujícím předmět plnění podle těchto VOP. Strany se mohou dohodnout na tom, že objednatel uhradí cenu díla ve splátkách, přičemž zda tak bude moci učinit záleží zcela na rozhodnutí zhotovitele. Zhotovitel není povinen souhlasit s úhradou ceny díla ve splátkách.
 2. Objednatel má právo sjednat pevnou cenu za dílo před uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem na základě individuálních jednání a komunikace. Tato cena bude následně uvedena v potvrzení objednávky oběma stranami, tedy v Závazné objednávce. Zároveň objednatel schvaluje cenu díla úhradou části ceny díla sjednané v potvrzené cenové nabídce. Objednatel a zhotovitel se tedy individuálně dohodnou na způsobu úhrady díla, splatnosti ceny díla a harmonogramu předání díla. Cenu díla či její část objednatel uhradí zhotoviteli v korunách českých na základě faktury zaslané zhotovitelem na e-mailovou adresu objednatele. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na určený účet zhotovitele nebo dnem vydání dokladu o úhradě v hotovosti. Při každé úhradě je objednatel povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo Smlouvy o dílo / číslo Závazné objednávky určené zhotovitelem. Pokud zhotovitel v Závazné objednávce neurčí jinak, cena díla se hradí vždy bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele, který za tímto účelem objednateli sdělí.  
 3. Zhotovitel nemá povinnost poskytnout objednateli výpočet faktorů zohledněných při sestavování ceny díla. Cena díla ve stejném rozsahu se může v jednotlivých případech v závislosti na faktorech podle bodu 1 tohoto článku VOP lišit.
 1. Odpovědnost za vady, reklamace 
 1. Dílo je originální a původní, přičemž je založeno především na objednatelem zadaných požadavcích a jím poskytnutých zdrojích. Nejedná se o plagiát. Zhotovené dílo je dílem autentickým, originálním, neporušujícím žádná autorská práva ani jiná práva třetích osob, které se v principu neliší od materiálů, které jsou veřejně dostupné na území České republiky, jako jsou např. články, odborné studie a pojednání, knihy či vysokoškolská skripta.
 2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům a výsledku požadovaném v Závazné objednávce, za tyto vady odpovídá zhotovitel. Vadou díla je zejména formální nebo obsahový nesoulad se Závaznou objednávkou. Není-li stranami dohodnuto jinak, odborná úroveň díla musí být obvyklá dle standardů platných na území České republiky.
 3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
 4. Objednavatel má právo uplatnit právo z odpovědnosti za vady – reklamaci bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla či jeho části, přičemž v reklamaci je povinen uvést úplnou specifikaci vytýkaných vad. Objednatel je oprávněn u zhotovitele uplatnit odpovědnost za vady elektronickou formou, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou na webové stránce www.podklady24.cz nebo písemně na adresu zhotovitele uveden v těchto VOP.
 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace vyhodnotit doručenou reklamaci a oznámit objednateli způsob jejího vyřízení.
 6. Pokud zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, odstranitelné vady odstraní bez zbytečného odkladu v přiměřeném termínu dohodnutém stranami nebo poskytne přiměřenou slevu z ceny díla, a to podle rozhodnutí objednatele. V případě, že je vada neodstranitelná, zhotovitel dohodne s objednatelem náhradní plnění nebo vrátí uhrazenou cenu díla. Pokud je reklamace neopodstatněná nebo neprokazatelná, zhotovitel ji odmítne.
 7. Provozovatel je povinen vést evidenci o reklamacích. Evidence o reklamacích musí obsahovat údaje o datu a způsobu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.
 1. Doplňující ustanovení 
 1. Všechny skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikáním zhotovitele jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a objednatel je o nich povinen zachovávat mlčenlivost.
 2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích skutečnostech a informacích, které si poskytly před uzavřením Smlouvy o dílo, během jejího uzavírání a v souvislosti se Smlouvou o dílo, a to zejména, ale nikoliv výlučně vůči konkurenci zhotovitele. Smluvní strany se zavazují takové informace nezveřejnit, nezpřístupnit nebo jinak nevyužít pro potřeby třetích osob (s výjimkou třetích osob pověřených zhotovitelem na provedení díla) bez písemného souhlasu druhé strany. Mlčenlivost jsou povinné strany zachovávat i po zániku Smlouvy o dílo. Za porušení této povinnosti je porušující smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu 2000,- Kč. Touto smluvní pokutou není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.
 3. Objednatel není povinen uvést v nezávazné objednávce žádný diskrétní osobní údaj (např. jméno, příjmení, adresa) kromě emailové adresy či jiného údaje souvisejícího se dohodnutým způsobem komunikace. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje objednatele, v případě, že mu budou objednatelem poskytnuty, nebudou předány třetím osobám a budou používány výhradně pouze pro potřeby zhotovitele, vyjma případů vyplývajících z právních předpisů. Osobní údaje objednatele jsou důvěrné a zhotovitel se zavazuje chránit je před zneužitím a bude postupovat podle předpisů o ochraně osobních údajů.
 4. Objednatel zasláním nezávazné objednávky nebo podepsáním písemného vyhotovení Smlouvy o dílo uděluje zhotoviteli (provozovateli podle zvláštních předpisů) ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů souhlas s jejich správou a zpracováním v nezbytném právními předpisy vyžadovaném rozsahu a výhradně pro účely podle Smlouvy o dílo. Tento, kdykoliv odvolatelný souhlas, se poskytuje na dobu neurčitou.
 5. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat práva příslušná k jednotlivým dílům a dále je nerozšiřovat s výjimkou případů upravených právními předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon platným a účinným na území České republiky.
 1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v důsledku události mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné vzniklé nezávisle na jeho vůli, kterou nemohla odvrátit (vis major) - zejména jako živelné pohromy, válečné operace, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli stran, mimo kontrolu stran. Strana postižena takovou událostí je povinna druhou stranu neprodleně o této skutečnosti informovat. V případě, že událost vyšší moci trvá více než šedesát (60) po sobě následujících kalendářních dnů, pak každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy o dílo s účinností od okamžiku doručení takového oznámení druhé straně, a to bez jakéhokoliv práva nebo povinnosti na náhradu škody vyvolané touto událostí.
 2. Uzavřením Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje, že dílo dodané zhotovitelem bude sloužit výhradně pro osobní potřeby vlastního vzdělávání, jako námět nebo předloha objednavatele k jeho případným osobním dílům, že jej použije výhradně na území České republiky a v rámci institucí majících sídlo na území České republiky.
 3. Uzavřením Smlouvy o dílo objednatel prohlašuje, že si VOP řádně přečetl, rozumí všem jejich bodům a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud z právního předpisu nevyplývá nebo není dohodnuto jinak, vzájemné vztahy mezi účastníky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích platnými na území České republiky.
 2. Případné vzájemné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že spory nebudou vyřešeny smírně, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem na území České republiky. Objednatel je vázán VOP, které byly platné a účinné v době, kdy se stala platnou a účinnou Smlouva o dílo.
 3. Zhotovitel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Zhotovitel informuje objednatele o změně prostřednictvím zaslání emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Objednatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Objednatel je změnu těchto VOP oprávněn odmítnout a Smlouvu o dílo vypovědět s výpovědní dobou 14 dnů ode dne doručení oznámení o změně.
 4. VOP a jejich aktualizované verze jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.podklady24.cz.