PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.02.2017. 

I. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro smluvní strany všech smluv o dílo uzavřených prostřednictvím nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací stránky www.podklady.sk mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dílo. Nepřijatých platných VOP, zda jejich akceptováním s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy o dílo.
 2. Smlouva o dílo se stává platnou a účinnou:
 3. a) potvrzením (akceptací) nezávazné elektronické objednávky objednavatele zhotovitelem v souladu s článkem II. bod 4. VOP, nebo
 4. b) podepsáním písemného vyhotovení smlouvy o dílo,

a zároveň

 1. c) připsáním úhrady předem dohodnuté ceny díla nebo části ceny díla (splátky podle dohodnutého splátkového systému) objednatelem na bankovní účet zhotovitele uvedený v potvrzení nezávazné elektronické objednávky nebo v písemném vyhotovení smlouvy o dílo, nebo
 2. d) úhradou dohodnuté ceny díla nebo části ceny díla objednatelem zhotoviteli v hotovosti v souladu s příslušnými právními předpisy,

na základě čehož vzniká závazná objednávka (dále jen "Závazná objednávka") (dále jen "Smlouva o dílo").

 1. Objednatelem se pro účely smlouvy o dílo rozumí fyzická osoba, která vyplní nezávaznou objednávku na webové stránce www.podklady24.cz a zároveň uhradí dohodnutou cenu díla nebo části ceny díla (splátku).
 2. Zhotovitelem san a účely smlouvy o dílo rozumí obchodní společnost Velden Service s.r.o., Rybná 716/24 Staré Město Praha 110 00, Česká republika, IČO : 09212981

 

II. dílo 

Dílem je:

 1. a) poskytování poradenství při vyhledávání informací a zpracovávání informací, které slouží jako podklady k provedení odborných středoškolských, VOŠ, vysokoškolských a postgraduálních prací, PR článků, prezentací a jiných zadání.
 2. b) poskytování poradenství v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerší, při tvorbě dotazníků.
 3. c) poskytnutí systematicky členěné soustavy podkladů - odborných textů v elektronické podobě, určených pro další zpracování a studijní účely, zejména jako podklady nebo náměty, splňujících všechny požadavky podle Závazné objednávky, jakož i požadavky na úroveň jejich odbornosti.
 4. d) vypracování určeného typu písemné odborné práce určené pro další zpracování a studijní účely.

  Jde o dílo na objednávku. Zhotovitel uděluje souhlas k jeho použití výhradně objednateli.

  Dílo dodané zhotovitelem objednateli není samostatně možné použít ve smyslu příslušných právních předpisů, včetně interních předpisů veřejnoprávních instituci a je jen podkladem pro další zpracování a použití objednatelem.

  Zhotovitel výslovně uvědomuje objednavatele, že podklady, které jsou mu dodávány ve formě díla, nesmí být prezentovány bez dalšího zpracování jako objednavatelovy vlastní dílo. Uvedeným jednáním by objednatel porušoval své povinnosti, které mu plynou z obecně závazných právních předpisů a / nebo interních předpisů veřejnoprávních a jiných instituci. Zhotovitel dodává požadované dílo objednateli z důvodu poskytnutí více informací k požadované tématu za účelem prohloubení jeho znalostí a schopností v konkrétní problematice.
 1. Nezávazná objednávka je návrhem Smlouvy o dílo. Za nezávaznou objednávku se považuje vyplnění vzorové elektronické objednávky prostřednictvím portálu www.podklady24.cz a její elektronické odeslání. E-mailová adresa objednavatele je adresa uvedená v nezávazné objednávce.
 2. Zhotovitel je povinen začít provádět dílo na vlastní náklady účinností Smlouvy o dílo a podle jejích ustanovení.
 3. Nejpozději do 24 hodin po přijetí nezávazné objednávky se zhotovitel, nebo třetí osoba (autor) pověřená zhotovitelem v souladu s bodem 8. tohoto článku VOP zkontaktuje s objednatelem, ověří objednávku, individuální požadavky objednavatele na dílo a instrukce objednavatele, potvrdí termín dodání díla , příp. harmonogram dodání jednotlivých částí díla v závislosti na rozsahu a obtížnosti provedení díla a zašle mu cenovou nabídku díla a způsob úhrady. V případě souhlasu objednavatele zaslaném elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele, zhotovitel potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednavatele nezávaznou objednávku. Potvrzením nezávazné objednávky a zároveň připsáním úhrady dohodnuté ceny díla nebo části díla (splátky) dle potvrzené cenové nabídky objednatelem na bankovní účet zhotovitele nebo platbou v hotovosti, se Smlouva o dílo považuje za uzavřenou, platnou a účinnou. 
 1. Objednatel má právo stornovat nezávaznou objednávku bez poplatku, a to nejpozději do obdržení elektronického potvrzení nezávazné objednávky objednavatele zhotovitelem. V případě stornování nezávazné objednávky objednavatelem po obdržení potvrzení, nezávazné objednávky zhotovitelem z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, avšak ještě před úhradou dohodnuté ceny díla nebo části díla dle potvrzené cenové nabídky objednatelem, uhradí objednatel na bankovní účet zhotovitele poplatek 3000, -KČ. V případě stornování Závazné objednávky objednatelem, resp. v případě odstoupení od smlouvy o dílo, z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá nebo z jakéhokoliv důvodu nebo bezdůvodně ze strany objednavatele, uhradí objednatel na bankovní účet zhotovitele poměrnou část ceny díla, t.z. cenu, která připadá na práce již provedené, případně práce dodané podle harmonogramu uvedeného v bodě 4 tohoto článku VOP, a vynaložené náklady zhotovitele. V případě, že část ceny díla byla objednatelem uhrazena před takovým odstoupením Smlouvy o dílo, dojde k její započtení s nárokem zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. V případě, že objednatel nezaplatí za další část díla ve smyslu dohody o novém splátkovém systému úhrady ceny díla mezi smluvními stranami, ruší se tím Závazná objednávka v rozsahu nezaplacené části díla as okamžitou účinností tak dochází k ukončení smlouvy o dílo, přičemž však zhotoviteli zůstává nárok na úhradu poměrné části ceny díla, tz ceny, která připadá na práce již provedené, případně práce dodané podle harmonogramu uvedeného v bodě 4 tohoto článku VOP, a vynaložené náklady zhotovitele. V případě, že část ceny díla byla objednatelem uhrazena před takovým ukončením Smlouvy o dílo, dojde k její započtení s nárokem zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla. 
 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyhotovování díla resp. odstoupit od Smlouvy o dílo nebo změnit cenu za dílo, pokud objednatel svým neopodstatněným přístupem oddaluje zhotovení díla v dohodnutém termínu. Stejně má zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy o dílo, v případě, že mu objednatel neposkytne přiměřenou součinnost, a to zejména s ohledem na typ díla, rozsah díla nebo termín dodání. Pro vyloučení pochybností se za přiměřenou součinnost nepovažuje nepřiměřeně opožděné poskytnutí požadovaných informací zhotoviteli, stejně tak i opožděné uhrazení sjednané ceny za dílo nebo její části. V případě takových možností odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit částku připadající na provedenou práci podle původně potvrzené cenové nabídky a vzniklé náklady. Zhotovitel má také právo odstoupit od Smlouvy o dílo kdykoliv, avšak v tom případě je povinen objednateli vrátit již objednatelem uhrazenou cenu části díla, která přísluší nepředání části díla.
 2. Objednávka, její potvrzení, zda stornování, jakož i ostatní korespondence a komunikace mezi smluvními stranami probíhá výhradně elektronickou poštou (e-mailem), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (autora), přičemž však odpovídá za provedení díla jakoby ho vyhotovil sám. Stejně garantuje možnost volného použití a zpracování díla objednatelem, použití díla objednatelem v neomezeném rozsahu a kdykoliv v budoucnosti, přičemž zhotovitel není oprávněn dílo sám použít ani udělit souhlas k jeho použití jinému. V případě pověření provedením díla třetí osobou, uvede zhotovitel objednateli její e-mailovou adresu v potvrzení nezávazné objednávky za účelem jejich vzájemné komunikace týkající se obsahové stránky díla, případného důvodného připomínkování, doplňování a pozměňování díla objednatelem během vyhotovování díla (ale v takovém rozsahu, aby nebyl ohrožen termín dodání díla). Třetí osoba komunikuje s objednatelem prostřednictvím e-mailů. Objednatel je povinen poskytnout třetí osobě a zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při vyhotovování díla. E-maily třetí osoby a objednavatele jsou v zájmu dodržení úrovně kvality díla kontrolovány zhotovitelem, s čím objednatel souhlasí. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300, - EUR v případě, že se pokusí v přímé komunikaci s třetí osobou obejít zhotovitele, a to v souvislosti s nezávaznou objednávkou, Závaznou objednávkou, resp. Smlouvou o dílo nebo jakoukoliv jinou, byť nepotvrzený a potenciálně objednávkou.
 4. Dílo se považuje za předané zhotovitelem objednateli jeho odesláním elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou v Závazné objednávce v elektronické podobě, a to ve formátu Microsoft Word (* .DOC) nebo Adobe Acrobat (* .PDF), nebo v jiném dohodnutém formátu a potvrzením obdržení díla objednatelem na e-mailovou adresu zhotovitele. V případě požadování provedení díla ve formátech (* .RTF, * .TXT, apod.) Zhotovitel neručí za formální stránku díla. Pokud není dohodnuto jinak, dílo se považuje za předány ve formátu: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5.
 5. Řádným a včasným předáním díla a úhradou ceny díla předchází ze zhotovitele na objednatele vlastnické právo k hmotně zachycenému výsledku činnosti, resp. k věci jejímž prostřednictvím je dílo vyhotoveno, jakož i nebezpečí škody na něm. 
 1. Pokud se objednatel po předání díla rozhodne upravit, změnit nebo nějakým jiným způsobem pozměnit dílo mimo rozsah Závazné objednávky vytvořené před úhradou první splátky ceny díla, jde o novou objednávku. 

III. cena díla 

 1. Cena díla uvedená v ceníku na portálu www.podklady.sk není pro zhotovitele závazná, má pouze orientační charakter. Cenu díla navrhuje zhotovitel na základě informací a podkladů zaslaných objednatelem před uzavřením Závazné objednávky a určuje se výhradně dohodou jako cena smluvní určena pro každý případ zvlášť s přihlédnutím k povaze, druh, zvláštní charakteristiky díla, termín zhotovení a předání díla, časovou náročnost, náročnost zhotovení a obsahové úrovně díla a jiné faktory a okolnosti ovlivňující a podmiňující předmět plnění podle těchto VOP. Objednatel může využít splátkový systém ceny díla, avšak pouze pro objednávky v hodnotě 3000, - KČ a více, přičemž splátkový system musí být dohodnutý oběma stranami.
 2. Objednatel má právo sjednat pevnou cenu za dílo před uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem na základě individuálních jednání a komunikace. Tato cena bude následně uvedena v potvrzení objednávky oběma stranami, tedy v Závazné objednávce. Zároveň objednatel schvaluje cenu díla úhradou části ceny díla sjednané v potvrzené cenové nabídce. Objednatel a zhotovitel se tedy individuálně dohodnou na způsobu úhrady díla, splatnosti ceny díla a harmonogramu předání díla. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na určený účet zhotovitele nebo dnem vydání dokladu o úhradě v hotovosti. Při každé úhradě je objednatel povinen uvést variabilní symbol = číslo své Smlouvy o dílo / číslo Závazné objednávky. Pokud zhotovitel v Závazné objednávce neurčí jinak, cena díla se hradí vždy bezhotovostně na určený bankovní účet zhotovitele.
 3. Zhotovitel nemá povinnost poskytnout objednateli výpočet faktorů zohledněných při sestavování ceny díla. Cena díla ve stejném rozsahu se může v jednotlivých případech v závislosti na faktorech podle bodu 1 tohoto článku VOP lišit.

 IV.Odpovědnost za vady, reklamace 

 1. Dílo je originální a původní, přičemž je založeno především na objednatelem zadaných požadavcích a jím poskytnutých zdrojích. Nejedná se o plagiát. Zhotovené dílo je dílem autentickým, originálním, neporušujícím žádná autorská práva ani jiná práva třetích osob.
 2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům a výsledku určenému v Závazné objednávce, za tyto Vady odpovídá zhotovitel. Vadou díla je zejména formální nebo obsahový nesoulad se Závaznou objednávkou, nebo pokud dílo nemá potřebnou odbornou úroveň.
 3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a za vady díla vzniklé po tomto čase, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
 4. Objednavatel má právo uplatnit právo z odpovědnosti za vady - reklamaci bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla, přičemž v reklamaci je povinen uvést úplnou specifikaci vytýkaných vad. Objednatel je oprávněn u zhotovitele uplatnit odpovědnost za vady elektronickou formou, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou na webové stránce www.podklady24.cz nebo písemně na adresu zhotovitele uveden v těchto VOP.
 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace vyhodnotit doručenou reklamaci a oznámit objednateli způsob jejího vyřízení.
 6. Pokud zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, odstranitelné vady odstraní bez zbytečného odkladu v přiměřeném termínu dohodnutém stranami nebo poskytne přiměřenou slevu z ceny díla, a to podle rozhodnutí objednatele. V případě, že je vada neodstranitelná, zhotovitel dohodne s objednatelem náhradní plnění nebo vrátí uhrazenou cenu díla. Pokud je reklamace neopodstatněná nebo neprokazatelná, zhotovitel ji odmítne.
 7. Provozovatel je povinen vést evidenci o reklamacích. Evidence o reklamacích musí obsahovat údaje o datu a způsobu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

  V.Doplňující ustanovení 

 1. Všechny skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem zhotovitele jsou považovány za obchodní tajemství a objednatel je o nich povinen zachovávat mlčenlivost.
 2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech údajích skutečnostech a informacích, které si poskytnuty před uzavřením smlouvy o dílo, během je uzavírání a v souvislosti se Smlouvou o dílo, a to zejména ale nejen ve vztahu ke konkurenci zhotovitele. Smluvní strany se zavazují takové informace nezveřejnit, nezpřístupní nebo jinak nevyužít pro potřeby třetích osob (s výjimkou třetích osob pověřených zhotovitelem na provedení díla) bez písemného souhlasu druhé strany. Mlčenlivost jsou povinné strany zachovávat i po zániku Smlouvy o dílo. Za porušení této povinnosti je porušující smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu 2000.- KČ, přičemž právo na náhradu škody zůstává zachováno.
 3. Objednatel není povinen uvést v nezávazné objednávce žádný diskrétní údaj (např. Jméno, příjmení, adresa). Za diskrétní osobní údaj se nepovažuje e-mailová adresa objednavatele a telefonní číslo. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje objednavatele, v případě, že budou poskytnuty, nebudou poskytnuty třetí osobě a budou používány výhradně pouze pro potřeby zhotovitele. Osobní údaje objednavatele jsou pokládány za přísně důvěrné a zhotovitel se zavazuje chránit je před zneužitím a bude postupovat podle předpisů o ochraně osobních údajů.
 4. Objednatel zasláním nezávazné objednávky nebo podepsáním písemného vyhotovení Smlouvy o dílo uděluje zhotoviteli (provozovateli podle zvláštních předpisů) ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů souhlas s jejich správou a zpracováním v nezbytném právními předpisy vyžadovaném rozsahu a výhradně pro účely podle Smlouvy o dílo. Tento, kdykoliv odvolatelný souhlas, se poskytuje na dobu neurčitou.
 5. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat práva příslušná k jednotlivým dílům a dále je nerozšiřovat s výjimkou případů upravených zvláštními předpisy - zejména zákon č. 185/2015 Sb. Autorský zákon platný na území České republiky. 
 1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo v důsledku události výjimečné, která nemohla být předvídatelná nebo ji nebylo možno odvrátit (vis major) - zejména jako živelné pohromy, válečné operace, občanské nepokoje, exploze , požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli stran, mimo kontrolu stran. Strana postižena takovou událostí je povinna druhou stranu neprodleně o této skutečnosti informovat. V případě, že událost vyšší moci trvá více než šedesát (60) po sobě následujících kalendářních dnů, pak každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy o dílo s účinností od okamžiku doručení takového oznámení druhé straně, a to bez jakéhokoliv práva nebo povinnosti na náhradu škody vyvolané touto událostí.
 2. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel deklaruje, že dílo dodané zhotovitelem bude sloužit výhradně pro potřeby vlastního vzdělávání, jako námět nebo předloha objednavatele.
 3. Uzavřením Smlouvy o dílo objednatel deklaruje, že si VOP řádně přečetl, rozumí všem jejich bodem as jejich obsahem souhlasí.

 VI.Závěrečná ustanovení

 1. Pokud z právního předpisu nevyplývá nebo není dohodnuto jinak, vzájemné vztahy mezi účastníky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2015 Sb. Autorský zákon, zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 513/1991 Sb Obchodní zákoník platnými na území České republiky.
 2. Případné vzájemné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že spory nebudou vyrišené smírně, budou řešeny na obecných soudů České republiky.
 3. Objednatel je vázán takovými VOP, které byly platné a účinné v době, kdy se stala platnou a účinnou Smlouva o dílo.
 4. VOP jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.podklady24.cz.